Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Omat ja muiden näkemykset eivät aina ole sopusoinnussa keskenään, mikä voi synnyttää hankauksia. Niiden taustalla on usein väärinkäsitys, joka johtuu siitä, että toisen osapuolen tulkinnat ja toiminnan tarkoitus oletetaan liian samanlaiseksi kuin omamme.

Erilaisten arvojen ja taustojen aiheuttamat ongelmat vältetään, jos yhteistyö työpaikalla perustuu avarakatseisuuteen ja toisten kunnioitukseen. Työntekijät myös sitoutuvat työyhteisöön paremmin työpaikoilla, joissa suhtaudutaan arvostavasti kulttuuriseen erilaisuuteen.

Suomalaisista poikkeaviin käytäntöihin ja kieleen liittyvät kysymykset heijastuvat esihenkilötyöhön ja näkyvät työpaikkojen arjessa eri tavoin. Työyhteisöissä on hyvä pohtia, miten suhtaudutaan eri kulttuurien ja uskontojen käyttäytymistapoihin, pukeutumis- ja ruokasäännöksiin tai juhla- ja vapaapäiviin, jotka voivat poiketa paljonkin valtakulttuurin tavoista.

Eri työtehtävät ja työpaikat mahdollistavat erilaisten tapojen noudattamisen. On tärkeää, että organisaatiolla on laadittuna menettelytavat ongelmatilanteisiin. Työntekijöiden tulee tietää, kenen puoleen voi kääntyä. Työhön liittyvissä asioissa voi aina kääntyä oman esihenkilön puoleen.

Monikulttuurisella työpaikalla tarvitaan selkeät käyttäytymiseen ja toimintatapoihin liittyvät ohjeistukset, joita kaikki noudattavat. Ohjeistus käsitellään yhteistoiminnassa, perehdytetään kaikille ja valvotaan ohjeiden noudattamista. Kaikkiin poikkeamiin on puututtava välittömästi. Jokaisen on tärkeää ymmärtää, että työpaikalla ollaan ja toimitaan työroolissa ja edustetaan ensisijaisesti työnantajaa, eikä omaa maata, kansaa, uskontoa tai kulttuuria.

Toimintaohjeiden läpikäynnin tulee olla osa normaalia työhön perehdytystä. Ohjeiden perehdytystä ja käsittelyä on tarpeen toteuttaa sillä kielellä, jota työntekijä ymmärtää riittävän hyvin sekä toistaa riittävän usein, etteivät sovitut ja harjoitellut toimintamallit pääse unohtumaan.

Ohjeita monikulttuurisessa työyhteisössä toimimiseen

 • Tutustukaa ja perehtykää työyhteisön jäsenten kulttuuritaustaan: kieli, uskonto, tavat, poliittiset olot.
 • Kunnioittakaa erilaisuutta, välttäkää loukkaamista.
 • Kommunikoikaa etenkin yhteisissä tilaisuuksissa pääsääntöisesti kielellä, jota kaikki ymmärtävät.
 • Varmistakaa, että oleelliset ja tärkeät asiat on ymmärretty oikein.
 • Laatikaa yhteiset toimintaohjeet: mikä on toivottavaa ja mikä epätoivottavaa käyttäytymistä; syrjivän tai rasistisen käytöksen ehdoton kielto.
 • Varatkaa riittävästi aikaa tutustumiselle ja tapaamiselle myös kasvokkain.
 • Kehittäkää kokouskäytäntöjä, kieli- ja viestintätaitoja ja -menetelmiä: yhteisissä tilaisuuksissa kommunikointi pääsääntöisesti kielellä, jota kaikki ymmärtävät ja varmistus, että oleelliset ja tärkeät asiat on ymmärretty oikein.
 • Kehittäkää perehdyttämistä :suosikaa selkokielisyyttä, kuvia ja symboleja; suomalaiseen työelämään liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä työpaikan säännöt tulee selvittää huolella.

Vinkkejä perehdyttäjälle

 • Suunnittele ja toteuta perehdyttäminen ja työhön opastus tilanteen, tarpeen ja perehdytettävän mukaan.
 • Varaa perehdyttämiseen riittävästi aikaa.
 • Käytä useita tapoja viestin ymmärtämisen varmistamiseksi, jos yhteistä vahvaa kieltä ei ole.
 • Videot, piirrokset ja nauhoitteet, jotka kuvaavat työtehtäviä käytännössä, auttavat.
 • Mukauta suullinen ja kirjallinen viestintä työntekijän kielitaidon tasolle.
 • Varmista erityisesti, että työntekijä ymmärtää työturvallisuuteen liittyvät ohjeet.
 • Harkitse oleellisen työturvallisuuteen liittyvän materiaalin kääntämistä työntekijöiden äidinkielille.
 • Perehdytysmateriaalista on hyvä olla selkeä kooste, jossa on kaikki keskeinen informaatio.
 • Vältä slangisanoja ja liikaa ammattisanastoa.
 • Tarkista onko asia ymmärretty. Aina vastaus kyllä ei tarkoita, että henkilö on ymmärtänyt mitä hänen tulisi tehdä. Voit pyytää työntekijää kertaamaan keskustelun pääkohdat.
 • Käytä tarvittaessa tulkkia, jos olet epävarma asian ymmärtämisestä.
 • Työpari tai mentori voi toimia perehdytyksen tukena.

Seuraavaksi